Partners

Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van een aantal Haarlemmermeerse organisaties.

Om laaggeletterdheid in de gemeente Haarlemmermeer aan te pakken hebben de Gemeente, de Bibliotheek Haarlemmermeer, het ROC MeerWaarde, Vluchtelingenwerk (Taal op Maat) en het Spaarne Gasthuis in september 2016 de handen ineengeslagen om laaggeletterde inwoners van Haarlemmermeer te helpen beter te leren lezen, schrijven, spreken, rekenen en om te gaan met een computer. Gezamenlijk hebben zij met begeleiding van Stichting Lezen & Schrijven al hun beschikbare kennis en energie gebundeld om zo meer laaggeletterden te bereiken. Hierop wordt ingezet door een effectieve netwerkorganisatie en een combinatie van formeel en non-formeel educatief aanbod. Het Taalhuis is de spin in het web in het Haarlemmermeerse taalnetwerk!

 • Gemeente

  Gemeente Haarlemmermeer heeft 153.915 inwoners (2019). De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan participeren in de samenleving, dat geldt dus ook voor laaggeletterden. Er wordt ingezet op het behalen van diploma’s en op het verhogen van het taalniveau.

  Het hoofddoel van het beleidsterrein Volwasseneneducatie is laaggeletterdheid (schrijven, rekenen en digitaal) terugdringen. Dit met als doel om de laaggeletterden beter in de maatschappij te kunnen laten participeren en betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden.

  Website Gemeente Haarlemmermeer

 • Bibliotheek Haarlemmermeer

  De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft als missie om deelname aan cultuur en educatie te stimuleren door het actief aanbieden van fysieke en digitale collectie, culturele activiteiten en een neutrale en veilige ontmoetingsplek. De collectie biedt inspiratie, informatie en stimuleert daarmee de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Haarlemmermeer. De Bibliotheek realiseert dit door de nadruk te leggen op het bevorderen van leesplezier en wil het meedoen aan de samenleving bevorderen. De Bibliotheek faciliteert de ruimte voor het Taalhuis. Verder draagt de Bibliotheek zorg voor de collectie en inzet van cursus- en oefenboekjes en digitale oefenprogramma’s. Daarnaast zorgt de Bibliotheek voor de computers en de communicatie en PR van het Taalhuis. Als laatste is de Bibliotheek verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en sociale media.

  Website Bibliotheek Haarlemmermeer

   

 • TopTaal

  TopTaal zet zich elke dag met veel energie in om iedereen maximaal te laten participeren in Nederland. Alles wat we doen bij TopTaal komt voort uit onze passie: we willen ervoor zorgen dat iedereen in Nederland de Nederlandse cultuur en taal zodanig beheerst dat hij of zij kan meedoen. Want meedoen leidt tot ontplooiing en dat maakt mensen gelukkiger. Dat is wat ons drijft!

  Omdat we vinden dat je taal het beste leert door dit zoveel mogelijk aan te laten sluiten op persoonlijke doelen, talenten én de praktijk, zijn onze lesprogramma’s maatwerk en hebben we onze eigen werkwijze en methodieken ontwikkeld. We begeleiden cursisten individueel en werken nauw samen met andere betrokken partijen.
  TopTaal is verantwoordelijk voor het formele taalaanbod in Haarlemmermeer. Dit taalaanbod wordt gesubsidieerd door de Gemeente.

  Website TopTaal

 • Sipi

  Taal is essentieel voor participatie. Dat is de visie van Sipi. Daarom bieden wij al sinds 2005 Nederlandse taalcursussen aan. Bij onze cursussen leer je de Nederlandse taal spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Zo kan je gemakkelijker praten met je buren en heb je meer kans op een baan die je wilt. Kortom: je kan meedoen in Nederland!
  Sipi is verantwoordelijk voor het formele taalaanbod in Haarlemmermeer. Dit taalaanbod wordt gesubsidieerd door de Gemeente.

  Website SIPI

 • MeerWaarde

  MeerWaarde is de welzijnsorganisatie en tevens grootste non-formele taalaanbieder in Haarlemmermeer. Sociaal werkers zetten zich voor jeugd en volwassenen in door het versterken van sociale netwerken, het stimuleren van inwoners om maatschappelijk actief te zijn, het faciliteren van initiatieven van inwoners, het voorkomen van problemen of er vroegtijdig bij zijn om erger te voorkomen. MeerWaarde werkt hierbij nauw samen met lokale en regionale (maatschappelijke) organisaties en met de Gemeente. Alles met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten zodat uiteindelijk iedereen in staat is om voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door het aanbieden van taallessen.

  Website MeerWaarde

 • VluchtelingenWerk / Taal op Maat

  Al sinds een aantal jaren voert Vluchtelingenwerk het project ‘Taal op maat’ uit. Dit is een (non formeel taal)project voor statushouders en andere niet-Nederlandstalige nieuwe inwoners van Haarlemmermeer . In de praktijk blijkt dat het volgen van een cursus alleen niet volstaat. Juist het oefenen en gebruiken van het Nederlands in de dagelijkse praktijk draagt bij aan een succesvolle taalverwerving. De alledaagse oefening blijkt voor hen moeilijk op eigen kracht te realiseren. Om deze reden zijn er overal in Nederland veel vrijwilligers actief als individuele taalcoach voor anderstaligen. Zo ook in Haarlemmermeer. De statushouders worden aan een vrijwilliger gekoppeld. Gemiddeld is een koppel een jaar bij elkaar. Naast de individuele begeleiding zijn er ook groepsbijeenkomsten en mogelijkheden tot oefening met taalmaatjes. De bedoeling is dat dit traject een extra impuls kan geven aan andere trajecten, met name gericht op het gebied van werk, inkomen en ondernemerschap.

  Website Taal op Maat

 • Spaarne Gasthuis

  Als ziekenhuis van de regio Haarlemmermeer en Haarlem wil het Spaarne Gasthuis aandacht besteden aan laaggeletterdheid, omdat zij er van overtuigd zijn dat werken aan taal onderdeel is van werken aan gezondheid. Als een van de grootste werkgevers in de regio, zien de medisch specialisten en medewerkers dagelijks vele patiënten voorbij komen op alle locaties. Het Spaarne Gasthuis is zich bewust van hun rol in de maatschappij en dat zij als ziekenhuis een wezenlijk verschil kunnen maken in de bestrijding van laaggeletterdheid.
  Werken aan geletterdheid heeft de volgende positieve effecten:
  •Patiënten kunnen beter omgaan met ziekte en gezondheid;
  •zij begrijpen informatie over een behandeling beter;
  •de communicatie tussen zorgverlener en patiënt verloopt soepeler;
  •er ontstaat een meer toegankelijke en efficiënte zorgverlening;
  •Spaarne Gasthuis biedt een extra dienst die direct valt onder gastvrijheid, een belangrijke kernwaarde.

  Website Spaarne Gasthuis

 • Stichting Lezen & Schrijven

  Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Ook in Haarlemmermeer ondersteunt en adviseert Stichting Lezen & Schrijven bij de oprichting en invulling van het Taalhuis, en faciliteert de stichting organisaties die zich inzetten voor scholing van laaggeletterden.

  Website Stichting Lezen & Schrijven